Johannes Waldorfförskolor


Go to content

Om Johannes
Johannes Waldorfförskolor arbetar utifrån Rudolf Steiners anvisningar i antroposofi och den därpå grundade waldorfpedagogiken.

Vi arbetar med läroplanen för förskolan.

Vår strävan är att med omtanke och på ett kärleksfullt sätt, tillgodose varje enskilt barns behov av fostran och omvårdnad samt med en genomtänkt och genomarbetad livs-pedagogik stärka varje barns ständigt pågående utveckling av:


- fantasikrafterna
- självkännedom, en växande positiv jag-uppfattning
- förankring i sin hemmiljö och ursprungskultur
- medfödda och förvärvade förmågor och färdigheter
- att upptäcka och införliva kunskap, på de mest skilda plan,
  utgående från barnet
- dess sociala förmåga, i samspel med kamrater och vuxna,
  där grundande de etiska värdena
- trivsel, kännedom och vård av sin förskolemiljö både inom- och
  utomhus samt av sin närmiljö
- glädjen över livet och att vara människa

Johannes Waldorfförskolors vackra lokaler ligger på Södermalm nära våra parker.

Förskoletiden är rytmiskt upplagd. Vi följer årstidernas och naturens växlingar i praktiska sysslor, sagor, lekar och inte minst årstidsfester.

Veckan har sin igenkännbara rytm, t.ex. bakdag, målningsdag, utflyktsdag, som ger barnen glädje och trygghet.
Vår dagsrytm innehåller den livsviktiga fria leken, konstnärliga aktiviteter, samling med sång, rim och ramsor och sagoBERÄTTANDE.

Den skapande leken uppstår ur sagor och de vuxnas konkreta arbete, inte som upprepning av TV och video.
Förskolebarnet lever i efterhärmningen. Våra sysslor är meningsfulla för barnet att efterhärma och för de vuxna att utföra. Allt inspireras av lust och vilja. Allt har en mening, allt behövs för att lekskolan ska fungera. Sysslorna lär därför barnet om livet och samhället. Och när barnet härmar våra sysslor lär de sig att älska vardagslivet och det blir tryggt.


All mat lagas i grupperna, med i huvudsak biodynamiskt odlade råvaror.

En viktig uppgift för hem och förskola är att tillsammans skapa en helhet för barnet. Föräldrarna deltar i föräldramöten, pedagog-föredrag, föräldrakurs och vissa gemensamma årstidsfester. Waldorfpedagogiskt är det angeläget att barnen får tid till den skapande leken och att vara med i våra vardagliga göromål och konstnärliga aktiviteter under dagen.

Vi följer de allmänna riktlinjerna för Stockholms stads förskolor och ordnar vid behov tillsyn inom ramtiden kl 6.30-18.30.Back to content | Back to main menu