Johannes Waldorfförskolor


Go to content

Om Johannes


Johannes Waldorfförskolor bedriver sin verksamhet utifrån Waldorfpedagogiken och Läroplan för förskolan (Lpfö 18). Vårt uppdrag är att främja varje barns utveckling och lärande och lägga grunden för ett livslångt lärande.

Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. I förskolan ska varje barn möta respekt för sin person, sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. Barn erövrar kunskap genom lek och därför har leken en central roll i Waldorfpedagogiken. I leken får barnen möjlighet att bearbeta intryck, öva sig i socialt samspel, problemlösning, självkännedom och självkänsla och utveckla sin fantasi och inlevelseförmåga. Hos oss är det därför viktigt att alla barn får tid, rum och ro till lek.


Förskoletiden är rytmiskt upplagd. Vi följer årstidernas och naturens växlingar i praktiska sysslor, sagor, och lekar. Veckan och dagen har sin rytm vad gäller aktiviteter och innehåll vilket ger barnen förutsägbarhet och möjlighet att få känna igen sig. Dagsrytmen är upplagd för att ge barnen en balans mellan aktivitet och vila. Varje veckodag har fasta återkommande inslag som eurytmi, målning, bakning och modellering med bivax.

Barnen görs delaktiga och ges inflytande genom att pedagogerna lyssnar in deras intressen och behov när de planerar undervisningen och gestaltar förskolans miljö. Vi lägger stor vikt vid att vara goda förebilder för barnen. Vi gör praktiska göromål begripliga genom att synliggöra flera led i processen. I mötet med barnen och oss vuxna emellan är vi medvetna om den goda relationens betydelse för barnets trygghet och utveckling.

Genom lek, planerade aktiviteter och undervisning ges barnen förutsättningar att utveckla ämnesöverskridande kunskaper som grund för deras vidare övande i skolåldern.

Tillsammans skapar förskolan och hemmet en helhet för barnet. Det är viktigt för oss att vårdnadshavare känner sig delaktiga och vi är måna om att bygga förtroendefulla relationer till alla familjer, som en förutsättning för barnets allsidiga utveckling.
Som vårdnadshavare deltar man vid:

  • Föräldramöten
  • Utvecklingssamtal
  • Vissa högtidsfester

Man är alltid välkommen att höra av sig om man har frågor eller funderingar kring sitt barn eller verksamheten.

Förutom den pedagogiska- och sociala miljön på förskolan så lägger vi stor vikt vid utformandet och vårdandet av vår fysiska miljö. Förutom att den ska anpassas efter barnens behov ser vi att val av hållbara material har betydelse för barnet utveckling. Genom användandet av naturmaterial strävar vi efter att erbjuda barnen både konkreta och sinnliga erfarenheter som stimulerar till att utforska naturens kretslopp och hur människa, natur och samhälle påverkar varandra.

Johannes Waldorfförskolors fina lokaler ligger på Södermalm i Stockholm. Vi har vår utevistelse i två närliggande parker, Bysistäppan och Ivar Los park.

Vi serverar vegetarisk kost på ekologiska eller biodynamiska råvaror. Maten lagas från grunden i eget kök på förskolans två enheter. Våra barngrupper varierar något från år till år, men för närvarande har vi tre grupper för äldre barn (ca 3-5 år) och 4 grupper för yngre barn (ca 1-3 år) Vi följer de allmänna riktlinjerna för Stockholms stads förskolor och erbjuder barnomsorg inom ramtiden kl 6.30-18.30.


© Copyright Johannes Waldorfförskolor

Back to content | Back to main menu